Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden International Cycle Connection B.V.

 1. Algemeen
  1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, verder te noemen “algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle
  aanbiedingen en leveringen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onder de handelsnaam “ICC”
  gedreven wordt door International Cycle Connection B.V., gevestigd te Terneuzen, kantoorhoudende aan de Communicatielaan
  5A, 4538 BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 21018483.
  1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wij” respectievelijk “ons/onze” verstaan: International Cycle Connection B.V..
  1.3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: ieder natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap
  onder firma of rechtspersoon die bij ons een order plaatst dan wel een overeenkomst sluit met ons.
  1.4. Opdrachtgever wordt geacht onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van het
  plaatsen van zijn/haar bestelling.
  1.5. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder “voorwaarden” verstaan: deze onderhavig algemene
  verkoop- en leveringsvoorwaarden.
  1.6. Voor zover onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de
  Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.
 2. Toepassing
  2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van
  overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen ons en opdrachtgever.
  2.2. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk en uitdrukkelijk door ons bevestigd.
  2.3. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in
  geen geval tegen ons kunnen worden ingeroepen.
  2.4. Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever ook indien wij deze niet uitdrukkelijk van de hand hebben
  gewezen.
  2.5. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van
  kracht. Partijen zullen over mogelijke nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als
  uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.
  2.6. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2.7. Wij zijn te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds
  bekend worden gemaakt via de website onder URL: http://www.i-c-c.nl en/of onze B2B website onder URL: http://www.b2b.i-c-c.nl.
 3. Aanbiedingen
  3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  3.2. De prijzen en prijsopgaven voorkomende in onze webshop, B2B website, aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, brieven of
  overig reclamemateriaal zijn eveneens vrijblijvend.
  3.3. Prijzen vermeld in offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende valutaverhoudingen.
  3.4. Wij zijn gerechtigd onze aanbiedingen te herroepen binnen een termijn van 24 uur zelfs na de aanvaarding van de aanbieding
  door de opdrachtgever, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
  3.5. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan ons is verstrekt.
  3.6. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale
  werkuren.
 4. Overeenkomsten
  4.1. Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij kunnen afzien van het maken van
  een orderbevestiging zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.
  4.2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door
  ons, respectievelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.
  4.3. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen een termijn van acht werkdagen
  na de verzending daarvan door ons schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.
  4.4. De uitvoering van de overeenkomst zal geschieden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
  4.5. Meerwerk geschiedt alleen dan wanneer opdrachtgever en wij dit schriftelijk overeenkomen.
  4.6. Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen dat door de opdrachtnemer in overleg met ons tijdens de uitvoering van de
  opdracht boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijke vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd of
  aangebracht.
  4.7. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en
  schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht. Worden bedoelde wijzingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor een
  correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.
  4.8. Veranderingen in de opdracht, die vermindering of vermeerdering van de kosten tot gevolg hebben, zullen aanleiding geven tot
  dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs.
  4.9. Wij zijn gerechtigd om, indien er sprake is van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer, de voor de
  wijzigingen overeengekomen levertijd te overschrijden. Voor dergelijke vertragingen dragen wij geen verantwoordelijkheid.
  4.10. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij de voor de opdracht essentieel informatie tijdig aan ons verstrekt.
  4.11. Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn
  verplichtingen heeft voldaan.
  4.12. De opdrachtgever is gehouden om de schade en/of alle meerkosten die wij lijden door deze vertraging te vergoeden.
  4.13. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaring van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de
  van de andere partij ontvangen informaties en door verwerking verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
 5. Prijzen
  5.1. Al onze prijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en andere eventueel door de overheid
  geheven belastingen en taksen.
  5.2. Indien in het tijdvak gelegen tussen de bevestiging van de offerte, maar voor levering van de producten/diensten de
  kostprijsbestanddelen worden verhoogd, hebben wij het recht die verhoging naar redelijkheid door te berekenen aan de
  opdrachtgever.
  5.3. Is er tussen ons en opdrachtgever een prijs overeengekomen in een vreemde munteenheid, dan geldt de omrekenkoers naar de
  Euro op de dag van orderbevestiging.
  5.4. Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals dit door ons is aangegeven.
 6. Levering
  6.1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken moeten worden afgeleverd.
  Opgegeven levertijden zijn indicatief en bijgevolg niet bindend.
  6.2. Onder normale omstandigheden trachten wij zo spoedig mogelijk te leveren.
  6.3. Vervroegde levertijd is te allen tijde toegestaan.
  6.4. Levering zijn Ex-Works tenzij anders schriftelijk overeengekomen is met opdrachtgever.
  6.5. De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden waaronder werken door ons kunnen worden uitgevoerd
  dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de nodige materialen en/of onderdelen ons tijdig
  worden geleverd.
  6.6. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, hoewel tijdig
  besteld, niet tijding aan ons zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
  6.7. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de opdrachtgever enig aan ons verschuldigde bedrag, nadat
  dit opeisbaar geworden is onbetaald heeft gelaten.
  6.8. Vertraagde levering geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen.
  6.9. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever geen recht geven op: schadevergoeding, tot
  niet nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst of tot het vorderen van ontbinding.
  6.10. Wij zijn gerechtigd om opdrachten en orders in gedeelten te leveren.
  6.11. Voor zover levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij bij niet tijdig afroepen, de zaken naar eigen goedvinden aan de
  opdrachtgever factureren en de zaken opslaan. Daarvoor kan door ons, indien gedurende twee maanden geen afroep is gevolgd,
  een redelijk en billijk opslagpercentage in rekening worden gebracht.
  6.12. Manco’s in leveringen dienen in alle gevallen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de levering te worden gemeld, doch uiterlijk
  1 week na factuurdatum behorende tot de levering.
 7. Betaling
  7.1. Betaling van facturen dient vooraf plaats te vinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever.
  7.2. Betaling geschiedt via overboeking op een door ons op de factuur aangegeven IBAN-nummer.
  7.3. Wij behouden ons het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen.
  7.4. Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geacht in
  gebreke te zijn en zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht van 7% op jaarbasis
  7.5. Het gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande benodigde ingebrekestelling indien er sprake is van:
  een niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn op een vastgestelde datum, de opdrachtgever in staat van
  faillissement wordt verklaard, door de opdrachtgever uitstel van betaling wordt aangevraagd, de opdrachtgever onder curatele
  wordt gesteld, er op de bezittingen van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd of de opdrachtgever
  komt te overlijden, voor zover dit een eenmanszaak of consument betreft, of dat er sprake is van liquidatie of opheffing van het
  bedrijf van de opdrachtgever.
  7.6. Wij zijn gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst
  zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
  7.7. Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij verplicht alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  8.1. Indien de levering heeft plaatsgevonden voor betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag,
  blijven de geleverde producten eigendom van ons totdat de opdrachtnemer het aan ons verschuldigde bedrag volledig heeft
  betaald.
  8.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door ons geleverde producten aan derden door te leveren, te verpanden, of in eigendom
  tot zekerheid over te dragen alvorens deze, met inachtneming van de betalingstermijn, volledig zijn betaald, tenzij wij daartoe
  uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben verleend.
  8.3. In het in lid 2 bedoelde geval zijn wij te allen tijde gerechtigd de door ons geleverde zaken op te halen, waarbij de opdrachtgever
  verplicht is om ons toegang te geven tot de ruimte waar de producten zich bevinden.
  8.4. Ontstane kosten voor de terugvordering van producten komen voor rekening van de opdrachtgever.
  8.5. Het is niet toegestaan om op de producten of verpakkingen aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te wijzigen,
  tenzij van overheidswege verplicht of schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Risico
  9.1. Bij franco levering reizen de bij ons bestelde producten binnen EU op ons risico en worden ook op ons risico geladen. Bij het
  bereiken van de uiterwaarden van deze grenzen wordt het risico overgedragen aan de opdrachtgever.
  9.2. Leveringen binnen EU betreffende bestelde goederen zijn in beginsel tegen diefstal, verlies of beschadiging verzekerd. Wij
  verzekeren het transport buiten EU uitsluitend indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven.
  Betreffende verzekeringspremies komen voor de rekening van de opdrachtgever.
  9.3. Neemt opdrachtgever de producten niet of niet tijdig af, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Wij zijn in dat geval
  gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen.
  Opdrachtgever blijft koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in
  voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan een derde.
 10. Klachten
  10.1. Alle klachten dienen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard van het probleem aan ons kenbaar te worden
  gemaakt.
  10.2. Klachten met betrekking tot de gefactureerde bedragen dienen binnen een termijn van acht werkdagen na ontvangst van de
  factuur schriftelijke worden ingediend bij ons.
  10.3. Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen schriftelijke binnen een termijn van acht werkdagen na ontvangst van
  de producten te worden ingediend bij ons.
  10.4. Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
  10.5. Klachten worden niet in behandeling genomen, wanneer derden, zonder schriftelijke toestemming van ons, iets aan het product
  hebben veranderd.
  10.6. Retournering van de geleverde producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, onder
  door ons te bepalen voorwaarden.
  10.7. De opdrachtgever is verplicht alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de door ons geleverde
  producten.
  10.8. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zullen wij alsdan zorg dragen, naar onze keus, voor vervanging van de zaken of verrichte
  werkzaamheden, of voor restitutie van de betaalde kosten minus de gemaakt kosten.
  10.9. De opdrachtgever is verplicht ons in de gelegenheid te stellen om een onderzoek in te stellen naar omstandigheden van het
  gebruik en/of opslag.
  10.10. Indien de opdrachtgever geen medewerking verleend, wordt de klacht niet in behandeling genomen.
  10.11. Na het constateren van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende
  producten te staken om verdere schade te voorkomen.
 11. Garantie
  11.1. Wij zijn verplicht de producten te leveren volgens de specificaties van de offerte en/of de gesloten overeenkomst.
  11.2. De garantietermijn is bepaald door de producent van de producten die wij leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  11.3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, behoeven wij niet aan onze garantieverplichtingen te
  voldoen. Bij de beoordeling hiervan moet uiteraard de redelijkheid en billijkheid in het oog worden gehouden.
  11.4. Bewerking, herstel en/of reparatiewerkzaamheden door anderen aan de door ons geleverde producten zonder dat daarvoor
  toestemming is gegeven, ontslaan ons van garantieverplichtingen.
  11.5. Op de door ons geleverde zaken wordt uitsluitend garantiegegeven zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leveranciers
  jegens ons is verleend.
 12. Opschorting en ontbinding
  12.1. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zijn beide partijen
  gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en per aangetekende schrijven te
  ontbinden indien de andere partij faillissement en/of uitstel van betaling aanvraagt, een der partijen in staat van faillissement
  wordt verklaard of uitstel van betaling wordt verleend (dit recht kan alleen door de partij worden uitgeoefend die niet in staat
  van faillissement wordt verklaard of uitstel van betaling wordt verleend, de andere partij haar onderneming c.q. activiteiten
  staakt en/of wordt geliquideerd).
 13. Aansprakelijkheid
  13.1. Wij zijn aansprakelijk voor de nakoming van onze garantieverplichtingen volgens de EU regelgeving.
  13.2. Wij zijn verder aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade als gevolg van een aan ons toekenbare tekortkoming bij de
  uitvoering van de overeenkomst, indien deze door onze aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot
  uitkering overgaat tot een maximum van het door de verzekeraar uitgekeerd bedrag.
  13.3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, ons leidinggevend personeel of aansprakelijkheid die
  voortvloeit uit Titel 3, afdeling 3, Boek 6 BW, zijn wij nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van opdrachtgever, waaronder
  inbegrepen bedrijfsschade of milieuschade en immateriële schade.
  13.4. Wij stellen ons in geen enkel geval aansprakelijk voor vervolgschade.
 14. Overmacht
  14.1. Onder overmacht in zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis redelijkerwijs
  verhinderen en die niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen:
  (werk)stakingen, ziekte van personeel, vervoerstoringen alsmede tekortkomingen bij onze leveranciers.
  14.2. Indien wij ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet kunnen uitvoeren, kunnen we kiezen tussen: opschorting van de
  overeenkomst of ontbinden van de overeenkomst.
  14.3. In beide gevallen zijn wij niet tot het betalen van schadevergoeding verplicht.
  14.4. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben gedaan of slechts gedeeltelijk aan
  onze verplichtingen kunnen verdoen, zijn wij gerechtigd de reeds geleverde c.q. leverbare delen afzonderlijk te factureren en is
  de opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijk contract betreft.
 15. Annulering
  15.1. Annulering van een order kan alleen indien hiervoor een schriftelijk akkoord is tussen ons en de opdrachtgever.
  15.2. Indien er een akkoord is over een annulering akkoord dient de opdrachtgever de kosten verbonden aan de reeds verricht
  werkzaamheden te voldoen.
  15.3. Orders voor niet standaard of speciaal op maat geleverde producten kunnen nimmer worden geannuleerd.
 16. Auteursrecht
  16.1. Tenzij anders is overeengekomen blijven de door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, beeldmerken,
  tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s e calculaties etc. ons eigendom en dienen op ons verzoek te worden
  teruggezonden.
  16.2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s etc.
  gevestigde rechten worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
  16.3. De beeldmerken mogen door derden gebruikt worden, indien dit schriftelijk door ons is overeengekomen.
 17. Toepasselijk recht
  17.1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is
  uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag d.d. 11 april 1980.
  17.2. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren,
  behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken afgeleverd of
  hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden
  voltooid.
 18. Geschillen
  18.1. Partijen zullen geschillen in verband met deze Overeenkomst uitsluitend voorleggen aan de Nederlandse rechter van De
  Rechtbank te Middelburg, onverminderd het recht om van een door deze rechter te wijzen vonnis hoger beroep in te stellen.